วัตถุประสงค์
Posted: kam Date: 2013-01-02 21:02:40
IP: 49.48.146.79
 
   

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 3. รับฝากเงินจากสมาชิก
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
 5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 6. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทางการเงิน
 9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่น
 10.  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
 11.  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 12.  ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สิน แก่สมาชิก
 13.  จัดให้ได้มา  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ การเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนอง หรือจำนำ ขาย หรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
 14.  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 15.  ฝาก หรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 16.  ฝาก หรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 17.  ให้สวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  ที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ  ตลอดจนจัดสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก
 18.  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 19.  ดำเนินธุรกิจ หรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ