แถลงการณ์ของสหกรณ์ฯ
Posted: vrayuth2556 Date: 2012-12-19 15:27:16
IP: 118.175.78.89
 
   

ที่ สอ.นภ.ว.  174/2556                                                                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

                                                                                                                                                    175  หมู่ที่  7   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง

                                                                                                                                                    จังหวัดหนองบัวลำภู   39000

 

                                                                                                       14   ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

เรื่อง    ประธานกรรมการ สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด แถลงการณ์เรื่อง เหตุจำเป็นที่อนุมัติจ่ายเงินกู้ล่าช้า  และการปรับข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการ

            เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด  ทุกท่าน

                   ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด  โดย นายกิตติชัย  การโสภา  ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ เหตุผลจำเป็นที่อนุมัติจ่ายเงินกู้ล่าช้า และการปรับข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ และเตรียมตัววางแผนทางการเงินของตนเอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  นั้น

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในสังกัด/หน่วยงานของท่านได้รับทราบ  ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                           กิตติชัย  การโสภา

                                                                                                     ( นายกิตติชัย   การโสภา )

                                                                                                     ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

 

งานประชาสัมพันธ์

โทร.          0-4231-2278-9

โทราสาร.  0-4231-2278-9  ต่อ 11Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ