คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2012-11-09 21:10:59
IP: 171.5.67.251
 
   
คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2560
 
นายประยุทธ  แก้วอาษา
ประธานกรรมการ

 

นายไพบูลย์  ภูบังไม้ นายสุวิชัย  แก้วจันดา
รองประธานกรรมการคนที่ 1 รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายทวีสิทธิ์  ลาดบัวขาว นายวรรักษ์  ไชยพรมมา นายเกียรติพล  ไวยวรณ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3 รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานกรรมการคนที่ 5
นาย นายประมวล  กองวงศ์ นายอดุลย์  แสงมุกดา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายวินิตย์  สอนประเทศ นายโกสุวิทย์ แสงรุจี นายเฉลิมพล  ชนะพาล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ
นายสมัคร  บัวทอง นายประวิทย์ เหลาเพ็ง นายสราวุฒิ บัวคำ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ/เหรัญญิก กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ