คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2012-11-09 21:10:59
IP: 171.5.67.251
 
   
คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ประจำปี 2559
 
นายกิตติชัย การโสภา
ประธานกรรมการ

 

นายคำพุ สักขวา นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว
รองประธานกรรมการคนที่ 1 รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสุวิชัย แก้วจันดา นายไพบูลย์  ภูบังไม้ นายวรรักษ์ ไชยพรมมา
รองประธานกรรมการคนที่ 3 รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานกรรมการคนที่ 5
นายบุญจันทร์  จันทร์ชมภู นายประมวล  กองวงศ์ นายกรองจิต แผ้วชานาญ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายวินิตย์  สอนประเทศ นายโกสุวิทย์ แสงรุจี นายเฉลิมพล  ชนะพาล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ
นายเกียรติพล ไวยวรณ์ นายประวิทย์ เหลาเพ็ง นายอดุลย์ แสงมุกดา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ/เหรัญญิก กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ