เลื่อนขายทอดตลาดทรัพย์สิน(ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง)ของสหกรณ์
Posted: view Date: 2020-04-15 16:09:47
IP: 1.1.233.80
 
   

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  สหกรณ์ฯได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัย ของสมาชิก ประชาชน บุคคลทั่วไป และป้องกันความเสี่ยงต่าการแพร่ระบาดของโรค

จึงขอเลื่อนขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณในวันที่ 24 เมษายน 2563

ออกไปโดยไม่มีกำหนด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ