ด่วนสมาชิกออมรัพย์ครู
Posted: krittitee Date: 2020-02-25 13:03:23
IP: 1.1.139.217
 
   

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภูจำกัด

     เนื่องจากการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องปฎิบัติตามระเบียยฯ 30% เป็นเดือนแรกจึงส่งผลให้สมาชิกบางท่านไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งจำนวนซึ่งทำให้สมาชิกมีหนี้ค้างชำระเป็นเหตุให้สมาชิกเสียสิทธิ์ในการกู้เงินทุกประเภทจากสหกรณ์ฯรวมทั้งจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเฉลี่ยนคืน

     จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ที่กรรการประจำหน่วยหรือหมายเลข 081-4711155 และ 080-4726262 โดยชำระภายในวันที่ 27/02/63

     ด่วน....

             สมาชิกสหกรณ์ฯ โปรดตรวสอบการค้างชำระเงินกู้ ตามระเบียน 30%   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ