การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฯ
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2018-02-20 14:43:40
IP: 202.29.177.225
 
   

ที่  สอ.นภ.          /2561

 

                                                               วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561

 

เรื่อง  การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฯ

 

เรียน  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

 

อ้างถึง  หนังสือที่ กษ 0404/ว. 78  ลงวันที่  13  มิถุนายน  2560Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ