กำหนดวันเลือกตั้ง/ลงคะแนนสรรหา
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2016-08-11 08:40:47
IP: 110.78.178.189
 
   

(สำเนา)

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

เรื่อง  กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง/สรรหา  ประจำปี  2559

                   ด้วย  สหรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกั  ได้กำหนดให้มีกรดำเนินการเลือกตั้ง/สรรห  ประธานกรรมการ, กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิก ประจำปี  2559  ในวันศุกร์ที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา  08.00 น. - 13.00 น.  ณ หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง/สรรหา  ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1 และ เขต 2    

                    สหกรณ์ฯ จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง/สรรหา ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหา/เลือกตั้ง  ตามวันเวลา สถานที่ที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน

                    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2559

                    

                                                                        (ลงชื่อ)         กิตติชัย  การโสภา         ประธานกรรมการดำเนิกร

                                                                                        (นายกิตติชัย  การโสภ) 

                                                                        Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ