ประกาศการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
Posted: kam Date: 2015-08-11 13:32:53
IP: 118.175.93.83
 
   

ประกาศการเลือกตั้ง ประจำปี 2558   ในวันที่  4  กันยายน  2558   ระหว่างเวลา  08.00 - 13.00  น.

ประกอบด้วย    1.  กรรมการประจำหน่วย    อ.เมือง 2  คน   อ.ศรีบุญเรือง 3 คน  อ.นากลาง 1  คน  อ.สุวรรณคูหา 1 คน  อ.นาวัง  1  คน  รวม 8 คน

                         2.  ผู้ตรวจสอบกิจการ      จำนวน  3  คน 

                         3.  ผู้แทนสมาชิก        จำนวน  324  คน

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ