ประกาศ ให้ทุนน้ำใจสหกรณ์ ประจำปี 2557
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2014-07-21 11:38:00
IP: 110.77.238.207
 
   

ขอรับทุนน้ำใจสหกรณ์ ประจำปี 2557

เงื่อนไข     1.  ถึงแก่กรรม   ในปีบัญชี  2557

                  2.  ทุพพลภาพ

                  3.  เกษ๊ยณอายุราชการหรืองานประจำ

                  4.  ลาออกจาราชการหรืองานประจำก่อนกำหนด

                  5.  ออกจากราชการ (ไม่ว่ากรณีใดๆ)

                  6.  ไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกหรือเงินทุนน้ำใจสหกรณ์ (ตามข้อ 1-5)

ระยะเวลายื่นเอกสารขอรับเงิน

                  ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2557  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2557  (เท่านั้น) 

กรณียื่นเอกสารขอรับสวัสดิการฯ ไม่ทันกำหนด  (ยื่นคำขอรับได้ภายใน 180 วัน จะได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไป)

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ