ข่าวดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: kam Date: 2014-06-27 16:51:01
IP: 223.206.251.75
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย  และฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  ที่อายุเกิน  50 ปี แต่ไม่เกิน  60  ปี  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2557  โดยให้แนบสำเนาสัญญาการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด  (สัญญาสามัญ   พิเศษ  หรือสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)  และ ใบสมัคร    ใบรับรองแพทย์  ประกอบการสมัคร    รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ