รายชื่อสมาชิกรับเงินกองทุนน้ำใจสหกรณ์ฯ ปี 2556
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2013-11-14 14:12:26
IP: 110.78.155.201
 
 
 
 
 

   

 สหกรณ์ฯ โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ได้พิจารณาอนุมัติเงิน"ทุนน้ำใจสหกรณ์"  ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

ขอรับเงินได้ ที่สหกรณ์ฯ

00011 2468 นาย พรมมา  แสงมุกดา 4,207.85 เมืองหนองบัวลำภู
00011 8491 นาง สมพร  รัตนพลที 3,421.34 เมืองหนองบัวลำภู
00011 8493 นาย ประสิทธิ์  เตศิริ 4,417.59 เมืองหนองบัวลำภู
00013 1058 นาง รำไพ  แพ่งศรีสาร 5,125.45 โนนสัง
00013 1992 นาย ชุมพร  ชาวชุมนุม 4,627.32 โนนสัง
00013 2765 นาย ณรงค์  นาสา 4,037.44 โนนสัง
00013 3479 นาย ทนุศิลป์  พินิจมนตรี 3,460.66 โนนสัง
00013 5391 นาย ประสงค์  ด่านพงษ์ 2,123.59 โนนสัง
00013 7994 นาย ประจักษ์  โฉมสรวย 2,044.94 โนนสัง
00011 593 นาย สุรชัย  สุวรรณศรี 5,676.01 เมืองหนองบัวลำภู
00011 659 นาง วาสนา  ทิตะระ 5,505.60 เมืองหนองบัวลำภู
00011 2774 นาง ศรีนวล  จันทะสิม 4,535.56 เมืองหนองบัวลำภู
00011 8152 นาย กิตติวัฒน์  ผการัตน์ 4,548.67 เมืองหนองบัวลำภู
00012 661 นาย ชัยพร  ชัยแสง 5,492.49 ศรีบุญเรือง
00012 3816 นาย อุทัย  อาสาธรรม 3,132.95 ศรีบุญเรือง
00012 5305 นาง นวลละออ  เสมอใจ 2,162.91 ศรีบุญเรือง
00012 7269 นาย ประยูร  หาปัญนะ 1,271.53 ศรีบุญเรือง
00013 14 นาย คำสอน  พลเยี่ยม 8,310.83 โนนสัง
00013 366 นาย ทองเลื่อน  นครชัย 6,174.13 โนนสัง
00013 3567 นาย สำราญ  พะชะ 3,395.12 โนนสัง
00013 5389 นาย บุญสงค์  ไชยดา 2,202.24 โนนสัง
00013 8191 นาย เสถียร  สุรวิทย์ 589.89 โนนสัง
00013 8794 นาย สีธาตุ  พรมษา 1,940.07 โนนสัง
00021 8438 นาย พิชัย  วิชัยแสง 4,968.15 นากลาง
00022 374 นาย ตระกูล  พรมมี 6,003.72 สุวรรณคูหา
00022 8476 นาง ประทุมมา  พลเพชร 4,797.73 สุวรรณคูหา
07101 8581 นาย สนอง  ถาวะโร 327.71 เมืองหนองบัวลำภู
0G000 8382 นาย ไพฑูรย์  รัตนพลที 5,597.36 เมืองหนองบัวลำภู
11104 1915 นาง เปรมจิต  แสงพา 4,535.56 เมืองหนองบัวลำภู
11107 295 นาย ทวี  หินพรม 6,331.44 เมืองหนองบัวลำภู
11107 2431 นาย วิเชียร  ศรีสุธรรม 4,247.18 เมืองหนองบัวลำภู
12103 5602 นาย จรัส  ศรีรัตนกูล 2,162.91 เมืองหนองบัวลำภู
22302 434 นาย เกียรติศักดิ์  แสนคุ้ม 6,069.27 นากลาง
22304 7120 นาย อุดม  เงินดี 1,402.62 นากลาง
22306 340 นาย ศิริ  เฟื่องฟู 6,292.11 นากลาง
22306 342 นาง พรรณทิมา  เฟื่องฟู 6,292.11 นากลาง
22405 1630 นาย อัครเดช  นนทะสุด 4,810.84 นากลาง
28107 2570 นาย ศุภชัย  พรมบุตร 4,129.20 นากลาง
28201 524 นาง มณีวรรณ  สมชารี 5,911.96 นากลาง
28303 3659 นาย ประพนธ์  จันทร์ชมภู 3,290.25 นากลาง
32403 319 นาย ทนงศักดิ์  ศิริเลิศ 6,462.52 ศรีบุญเรือง
32707 4732 นาย สุรพจน์  อุดชาชน 2,647.93 ศรีบุญเรือง
38101 3813 นาง เปรมปรี  ฝุ่นแก้ว 3,159.16 ศรีบุญเรือง
38105 7128 นาย ทิวรณ์  แคนติ 1,415.73 ศรีบุญเรือง
38303 1691 นาย ประดิษฐ์  ทุมแก้ว 4,758.41 ศรีบุญเรือง
41101 5651 นาย สุพัฒน์  พลงาม 2,149.80 โนนสัง
41102 903 นาย อุดม  อาจหาญ 5,308.97 โนนสัง
42203 517 นาย สุรินทร์  โพธิสาร 5,780.88 โนนสัง
45306 343 นาง ประคอง  ศิริวรพิทักษ์ 6,279.00 โนนสัง
45501 273 นาย มงคล  สุปัญญา 6,423.20 โนนสัง
45502 388 นาย วีรพล  ฉลาดแย้ม 6,161.03 โนนสัง
45503 3225 นาย คำใส  สารสวัสดิ์ 3,722.83 โนนสัง
45507 4165 นาย ปิ่น  ศรีราตรี 2,975.64 โนนสัง
55101 5853 นาย รณฤทธิ์  ชาญชรา 2,136.70 สุวรรณคูหา
55108 878 นาย ประมวล  บรรณกาล 5,335.19 สุวรรณคูหา
55302 1232 นาย ลับ  ภูพันนา 5,059.91 สุวรรณคูหา
62201 1820 นาย ทรงศิลป์  กุลศิลป์ 4,692.87 นาวัง
62203 1336 นาย ประเทือง  วงษ์จำปา 4,981.25 นาวัง
62301 6685 นาง สุภาณี  พงษ์อาสา 1,677.90 นาวัง
62402 1017 นาง สมบัติ  ตาดี 5,190.99 นาวัง
62405 1595 นาย ธงชัย  แทบทาม 4,823.95 นาวัง
00012 8137 นาย สวน  ทิพเนตร 2,149.80 ศรีบุญเรือง
00021 5365 นาง สกล  หาญวงศ์ 5,007.47 นากลาง
00021 8496 นาย จงเจต  คำทะริ 2,136.70 นากลาง
00022 9049 นาย อรุณ  ประกอบแสง 4,823.95 สุวรรณคูหา
00023 893 นาย ประมวล  ดอนปราการ 5,348.29 นาวัง
00023 1885 นาย อมตะ  นาสมยนต์ 4,194.74 นาวัง
00023 8689 นาย สำเริง  เหมะธุลินทร์ 6,082.37 นาวัง
12101 336 นาง รักเร่  พันธุ์ก่ำ 6,292.11 เมืองหนองบัวลำภู
12103 7113 นาง พิสมัย  ทิพสอน 1,402.62 เมืองหนองบัวลำภู
13102 488 นาย วีรชน  บัวขาว 5,977.51 เมืองหนองบัวลำภู
13102 761 นาย สุรชาติ  ทองหาญ 5,453.16 เมืองหนองบัวลำภู
13105 2068 นาง ประกรณ์  เมืองนาง 4,588.00 เมืองหนองบัวลำภู
13304 322 นาง ทัศนีย์  ต่อพันธ์ 6,331.44 เมืองหนองบัวลำภู
14101 558 นาย จงดี  สิริสถิตย์ 5,793.99 เมืองหนองบัวลำภู
14201 1933 นาง นงเยาว์  ตุงคโสภา 4,522.45 เมืองหนองบัวลำภู
14203 408 นาง สมหวัง  แสนประกอบ 6,082.37 เมืองหนองบัวลำภู
14302 3882 นาย ประสพ  สุขสมร 3,093.62 เมืองหนองบัวลำภู
14306 3181 นาง โสภา  สมันต์ศรี 3,749.05 เมืองหนองบัวลำภู
14401 1316 นาย สกล  พลนุรักษ์ 4,994.36 เมืองหนองบัวลำภู
14402 3958 นาง นงลักษณ์  รัชตะวรรณ 3,014.97 เมืองหนองบัวลำภู
21101 5936 นาง เจียมใจ  ศรีพันธบุตร 2,110.48 นากลาง
21101 7457 นาย สุเทพ  วิบูลย์อัฐพล 1,166.66 นากลาง
21102 2745 นาย อู๊ด  วิเศษแสง 4,037.44 นากลาง
21102 6473 นาย อุบล  ภาโส 1,730.33 นากลาง
22209 1306 นาง วัชรินทร์  ภูต้องใจ 4,994.36 นากลาง
28101 839 นาง เจียมใจ  หลักคำ 5,361.40 นากลาง
28302 480 นาย พีระพงษ์  ทะแพงพันธ์ 5,820.20 นากลาง
28307 3424 นาย เรืองยศ  ตะนะสอน 3,552.42 นากลาง
32703 2236 นาย ขุนทอง  ภูหนองโอง 4,456.91 ศรีบุญเรือง
32703 2548 นาง สมถวิล  รัตนพลแสน 4,168.52 ศรีบุญเรือง
32706 881 นาย สุเมธ  ศรีสงคราม 5,322.08 ศรีบุญเรือง
32707 3116 นาย ประธาน  หาญเชิงชัย 3,788.38 ศรีบุญเรือง
35203 5631 นาย สุนิตย์  ไชยเบ้า 2,149.80 ศรีบุญเรือง
38202 1708 นาย สมเพชร  บุญบุตร 4,745.30 ศรีบุญเรือง
38301 454 นาง นวลมณี  สิงห์อาจ 6,069.27 ศรีบุญเรือง
38401 5379 นาย บุญลือ  ศรีภูวงษ์ 2,241.56 ศรีบุญเรือง
38403 3677 นาย สาย  ชาเนตร 3,277.14 ศรีบุญเรือง
38404 386 นาย ระเมียร  สิงห์อาจ 6,161.03 ศรีบุญเรือง
42201 6004 นาง จิราพร  หวานนอก 2,084.26 โนนสัง
52303 2928 นาย เสนีย์  ประเสริฐแท่น 3,958.79 สุวรรณคูหา
52307 5714 นาย โซร่า  จันทร์ปัญญา 2,149.80 สุวรรณคูหา
55104 3480 นาย ชงคุณ  พลเยี่ยม 3,486.88 สุวรรณคูหา
55104 5699 นาย ชาญวิทย์  พิมพ์บุตร 2,149.80 สุวรรณคูหา
00011 3242 นาย หนูเริญ  คุ้มกุดเขียว 3,591.75 เมืองหนองบัวลำภู
00011 4066 นาย กมล  พาภักดี 2,896.99 เมืองหนองบัวลำภู
00013 648 นาย สุวรรณ  ดวงกำ 5,479.38 โนนสัง
00013 2819 นาย จันทร์เพ็ญ  พันตรี 3,840.81 โนนสัง
00013 8159 นาย สุรชาติ  สุวรรณสน 4,011.22 โนนสัง
00022 8547 นาย ประยูร  ไชยช่วย 4,784.63 สุวรรณคูหา
11106 1281 นาย ประยูร  ถนอมเมฆ 4,876.39 เมืองหนองบัวลำภู
14401 3504 นาง ลัดดาวัลย์  ศรีมงคล 3,329.58 เมืองหนองบัวลำภู
14405 5789 นาง ผลัดศรี  จันทร์ชมภู 2,097.37 เมืองหนองบัวลำภู
22304 3560 นาย สุรพล  โสหา 3,342.68 นากลาง
28106 5430 นาย วิวัฒน์  วงษ์เสียงดัง 4,548.67 นากลาง
28109 1826 นาย วัน  รุ่งเรือง 4,522.45 นากลาง
35705 1323 นาย สมพัน  ไพรเขต 4,968.15 ศรีบุญเรือง
42502 6652 นาย ภัควัฒน์  บัวผัน 1,533.70 โนนสัง
45106 6011 นาย เฉลิม  ริพลชัย 1,966.28 โนนสัง
45106 8069 นาง นภาพร  สงครามภู 589.89 โนนสัง
45208 5094 นาย สุนทร  สมอุ่มจารย์ 2,294.00 โนนสัง
52301 1743 นาง อภิวันท์  จำปาแดง 5,151.67 สุวรรณคูหา
55105 5456 นาย ลพชัย  บุศดี 2,136.70 สุวรรณคูหา
62307 7199 นาง เทวี  คำสวัสดิ์ 1,297.75 นาวัง

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ