รายชื่อกรรมการดำเนินการหรือกรรมการประจำหน่วยที่ได้รับการคัดเลือก
Posted: kam Date: 2013-10-22 09:09:02
IP: 192.168.1.141
 
   

รายชื่อกรรมการดำเนินการหรือกรรมการประจำหน่วยที่ได้รับการคัดเลือก

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือกรรมการประจำหน่วย

1. นายประมวล  กองวงศ์    อ.เมือง
2. นายสุวิทย์   ตุ้มทอง    อ.เมือง
3. นายเฉลิมพล  ชนะพาล    อ.นากลาง
4. นายสุวิชัย  แก้วจันดา   อ.ศรีบุญเรือง
5. นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว   อ.ศรีบุญเรือง
6. นายฐานันดร  แพงคำแหง   อ.ศรีบุญเรือง
7. นายเกียรติพล  ไวยวรณ์    อ.สุวรรณคูหา
8. นายวรรักษ์  ไชยพรมมา   อ. นาวัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

1. นายสุรชาติ  โสภารัตน์    
2. นายชวน  ดอนครชุม
3. นายพิทักษ์  รันรัติยา   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ