ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์(พิเศษ) ปี 2556
Posted: วีระยุทธ Date: 2013-06-04 14:34:52
IP: 118.175.78.89
 
   

ประกาศ

 

เรื่อง  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

                    เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงินในปัจจุบัน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 16/2556  ในการประชุมครั้งที่ 8/2556  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  ได้กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ (12 เดือน)  จากเดิม ร้อยละ  4.50  ต่อปี  เป็น  ร้อยละ  4.00  ต่อปี 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2556  เป็นต้นไป 

                              ประกาศ ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2556             

           

                                                                                                                กิตติชัย  การโสภา

                                                                                                           (นายกิตติชัย  การโสภา)

                                                                                                         ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

                                                                  

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ