เรื่อง : ตรวจสอบดอกเบีั้้ย
   
  ...อนุมัติเงินกู้ ๙๘๐,๐๐๐ บาท ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ได้เงินทอน ๒๑๒,๗๖๔ บาท ...๓๑ ม.ค. ๕๘ ใบเสร็จแจ้งดอกเบี้ย ๘,๒๗๐ บาท ...สมาชิกส่งคืนเงินต้นงวดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ขอให้สหกรณ์ตรวจสอบดอกเบี้ยให้ด้วยถูกต้องหรือไม่
   
 
โดย :คุณสมคิด หงษ์พรม ๐๑๙๕๘ เวลา : 03 ก.พ. 2558

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ